Header image alt text

klubnehvizdy.cz

Otevřený klub STOVKA

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

                      Provozovatelem klubu je Městys Nehvizdy a klub je určen pro

„KLUKY A HOLKY OD 10 DO 18 LET“

 

1.     NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI

-    řídit se pokyny pracovníků klubu

-    dodržovat zásady slušného chování a vyhýbat se používání vulgarismů

-    dodržovat zákony (nepřípustná je šikana, krádeže, slovní a fyzická agrese …)

-    chovat se tak, aby svým chováním neohrozili zdraví a bezpečnost svojí ani ostatních návštěvníků klubu

-    veškeré úrazy nahlásit pracovníkům klubu, kteří zraněné ošetří, popř. se o ně dále postarají

-    vypůjčovat si hry, hrací a pracovní potřeby a další věci

-    zapůjčené potřeby a vybavení klubu používat jen k účelům, k němuž jsou určeny

-    po použití je návštěvník povinen vypůjčenou věc vrátit a uklidit své pracovní místo

-    ihned hlásit jakékoliv poškození zařízení klubu přítomnému pracovníkovi klubu

 

2.     NÁVŠTĚVNÍCI MAJÍ ZAKÁZÁNO

 -    kouřit v prostorách klubu a v jeho bezprostředním okolí, užívat drogy a omamné látky a pít alkoholické nápoje

-    vstupovat do klubu pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek

-    manipulovat s otevřeným ohněm

-    přinášet střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky a chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost, a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

-    jakoukoliv formu násilí

-    přístup na nelegální internetové stránky, stránky obsahující pornografii a mládeži nepřípustné stránky přes PC a telefon

-    svévolně manipulovat s elektrickými přístroji a s jiným náčiním a materiálem

-    nosit do prostor klubu nadbytečnou hotovost či cennosti, krádeže a poškození cizích věcí budou nahlášeny policii ČR

-    znečišťovat jakýmkoliv způsobem prostory a zařízení klubu

-    vodit psy a jiná zvířata

3.     SANKCE

 Návštěvníci mohou být postiženi sankcemi za porušení pravidel, a to zejména:

-    za neuposlechnutí pokynů službu konajícího pracovníka klubu

-    za velmi hrubé chování, slovní nebo fyzické napadení jiného návštěvníka či pracovníka klubu

-    za odcizení cizí věci

-    za úmyslné poškození zařízení klubu

Sankce mohou mít dle míry intenzity porušení pravidel podobu vyhoštění daného návštěvníka z klubu s časově omezeným či neomezeným zákazem vstupu do klubu. Porušení zákonů bude oznámeno příslušným státním orgánům.

V případě úmyslného poškození klubu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

 4.     PRAVIDLA PRO SLUŽBU KONAJÍCÍHO PRACOVNÍKA

 -    koordinuje činnosti návštěvníků, zapůjčuje hry, hrací a pracovní potřeby a další věci návštěvníkům, poučí návštěvníky o správném užívání vypůjčených věcí a dohlíží na to, zda je takto využívají

-    po skončení aktivity zkontroluje technický stav inventáře

-    je přítomen v prostorách otevřeného klubu po celou dobu provozu

-    dodržuje bezpečnost práce a chrání zdraví své i návštěvníků

-    dbá na dodržování zásad bezpečnosti a dodržování pravidel tohoto provozního řádu návštěvníky a poučí je o těchto pravidlech

-    v případě úrazu či náhlého zhoršení zdravotního stavu návštěvníka provede první předlékařské ošetření, přivolá pomoc a zapíše záznam o úrazu do knihy úrazů

-    po ukončení provozu klubu zkontroluje celý objekt, zkontroluje vypnutí všech elektrospotřebičů a ostatních elektrických zařízení, zhasne světla, zavře okna a objekt uzamkne

-    dodržuje další vnitřní předpisy vydané provozovatelem pro činnost otevřeného klubu

-    je povinen provozovateli nahlásit závady na zařízení klubu

 5.     PROVOZOVATEL

-    neručí za ztrátu osobních věcí odložených v klubu

-    zodpovídá za údržbu, odstraňování závad a zajišťuje pravidelné revize v prostorách klubu

6. OBECNÉ USTANOVENÍ

- návštěvník klubu bere na vědomí a uděluje souhlas s pořizováním fotografií anebo jiných obrazových záznamů jeho osoby, s tím, že tyto mohou být následně zveřejněny pracovníky klubu na webových stránkách, facebooku nebo v Nehvizdském kurýru pro účely zpravodajství o dění v klubu

Provozní řád otevřeného klubu STOVKA schválilo zastupitelstvo městyse Nehvizdy usnesením č. 7/31/2013 ze dne 24. 7. 2013 a doplnilo usnesením č. 12/37/2014 ze dne 30.1.2014.